Махатма Ганди. 2011, шамот
Махатма Ганди. 2011, шамот
Майя. Великая Богиня. 2005, шамот
Майя. Великая Богиня. 2005, шамот
Кришна. 2005, шамот
Кришна. 2005, шамот
Буддийский алтарь. Кришна в состоянии Будды. 2003, шамот
Буддийский алтарь. Кришна в состоянии Будды. 2003, шамот
Риши Вьяса. 2007, шамот
Риши Вьяса. 2007, шамот
Деваки и Кришна. 2008, шамот
Деваки и Кришна. 2008, шамот
Кришна и Радха. 2006, шамот
Кришна и Радха. 2006, шамот
Радха. 2009, шамот
Радха. 2009, шамот